AA Malmgården
Anonymitet och att sprida information
AA Malmgårdens logga

Det praktiska mötet den 3 november 2009 har antagit följande principer för hur man sprider information till AA-medlemmar i och utanför gruppen om möten och andra aktiviteter inom gruppen och för att stärka sammanhåll­ningen inom gruppen och AA som helhet.

Om anonymiteten

Vid all informationsspridning från såväl AA Malmgårdsgruppen som dess enskilda medlemmar gäller att informationen aldrig, vare sig för andra AA-medlemmar eller icke-medlemmar, avsiktligt eller oavsiktligt, avslöjar enskildas AA-medlemmars identitet eller enskilda personers kopplingar till AA.

Det gäller vid såväl muntlig och skriftlig information som information i elektro­nisk form via hemsidor, e-post eller sociala mötesplatser såsom Facebook, Twitter, och Myspace. Det gäller också oavsett om den berörde har lämnat sitt medgivande till att hans eller hennes identitet avslöjas.

Det innebär bl a

  • Fullständiga namn eller namn som kan identifieras av utomstående får inte nämnas i text. Detsamma gäller identifierbara bilder på personer.
  • Vid utskick till flera får inte mottagarnas namn avslöjas för andra mottagare, även om dessa är med i AA och känner till de andras anknytning till AA. Risken finns annars att meddelandet råkar vidarebefordras till andra och anonymiteten därmed oavsiktligt bryts. Detta kan undvikas om man t ex vid e-post anger alla AA-medlemmars adresser under Hemlig kopia eller vid Facebook skickar meddelandena som Hemliga Events.
  • Avsändare och rubrik får inte visa någon anknytning till AA. Dessa kan ju visas på bildskärmar, som kan ses av andra på t ex arbetsplatser.

Om allas rätt till samma information

Den som regelbundet går på gruppens möten bör ha tillgång till all information som behövs för att kunna medverka i gruppens alla aktiviteter på lika villkor som alla andra. Det gäller såväl gruppens ordinarie möten, praktiska möten och gruppsam­vets­möten som tillfälliga eller varaktiga aktiviteter som konvent, stegcirklar, sociala träffar och dylikt.

Därför bör all information, som gruppen sprider vidare på andra sätt, också finnas tillgänglig på mötena i skriftlig eller muntlig form. Mer omfattande information bör finnas i skriftlig form på ett sätt så att intresserade mötes­deltagarna kan ta med sig den från mötet. Annan information kan finnas tillgänglig i mötespärmen (som bör vara tillgänglig för alla och inte bara för mötesledaren) eller på annat sätt.

Sådan information bör också finnas tillgänglig för gruppens medlemmar på dess hemsida www.aamalmgarden.se. Där bör också finnas kontaktuppgifter för dem, som vill ha mer information.

Gruppens hemsida blir mer tillgänglig om den, liksom kontaktuppgifterna, också annonseras på AA Sveriges hemsida www.aa.se. Vi bör överhuvudtaget lansera hemsidan mer som en plats där medlemmar och andra kan få mer information om gruppens verksamhet.

Information om talare vid möten

Det viktiga är ämnet talaren om, inte vem som talar. Vem som helst som får förtroendet att vara talare på ett möte förväntas behandla ämnet på ett sätt som är lika givande för mötesdeltagarna. Därför bör gruppen i förväg informera enbart om ämnet (t ex vilka steg som tas upp) på möten, hemsidan och andra informa­tionskanaler som gruppen väljer. Detta hindrar inte att enskilda gruppmedlemmar informerar dem de tror är intresserade om talarens inom AA vedertagna namn så länge principerna om anonymiteten följs.