AA Malmgården
Serviceuppdrag på Malmgårdsgruppen
AA Malmgårdens logga

Bland det viktigaste för en nykter alkoholist, är att hjälpa andra som lider. Detta i sig hjälper i nykterheten! Det finns otaliga sätt att göra detta på. Ett är att göra service i AA. Här listas några sätt på hur du kan göra serviceuppdrag för Malmgårdsgruppen.

Mötesservice

Att göra serviceuppdrag på Malmgården kan innebära att koka kaffe, vara mötesledare, hjälpa till att läsa någon av inledningstexterna på mötet, eller bara helt enkelt hjälpa till att plocka undan efteråt. Vill du göra service på ett möte så prata med den som är mötesledare, så kan de hjälpa dig och komma med förslag.

Det finns även en rad uppdrag där man hjälper till med att leda Malmgårdsgruppen. Ledare inom AA är bara betrodda tjänare – de styr inte. (Andra traditionen, andra delen). Inom Malmgårdsgruppen finns följande betrodda tjänare:

Gruppservicerepresentant (GSR)

GSR är gruppens länk med Servicekonferensen. Detta sker genom deltagan­de på kretsmöten och eventuellt regionmöten. Genom GSR kan gruppen ställa frågor och förslag till Krets - Region – Servicekonferens och Förtroenderåd. Det är också GSR:s uppgift att informera gruppen om frågor, som behandlas i dessa serviceinstanser.

GSR är också ordförande på praktiska möten och inleder gruppsamvetsmöten till dess mötesordförande där utses.

GSR företräder i övrigt gruppen i dess utåtriktade kontakter, t ex gentemot hyresvärden.

Kassör

Kassörens uppgift är att ta hand om hattpengarna och förvalta dem för gruppens räkning. Gruppens tillgångar ska vara insatta på ett plusgirokonto, från vilken kassören ska göra erforderliga utbetalningar. Han/hon ska på sedvanligt sätt bokföra intäkter och utgifter och fortlöpande till praktiska möten redovisa gruppens ekonomiska ställning.

Kassören ska också samla in närvarouppgifter från de olika mötena och vidarebefordra dem till gruppens hyresvärd.

Kassören utfärdar erforderliga anvisningar för insamling av närvaroupp­gifter och om hur insamlade hattpengar ska nå gruppen plusgirokonto. Han ska också följa upp penningflödet så att insamlade pengar når kontot inom rimlig tid. Dessa viktiga uppgifter kan bara utföras om mötesvärdarna följer de utfärdade anvisningarna.

Kassören ska tillse att pengar, som inte erfordras på kontot för närliggande utgifter, sänds vidare till kretsen för att därifrån fördelas på region och AA Sverige.

Sekreterare

Sekreteraren för protokoll på praktiska möten. Den ser också till att protokollen blir vederbörligen justerade av mötesord­föran­den och publicerade i enlighet med schemat för informationsspridning, d v s i informationspärmen och via mejlgruppen. Det ska också arkiveras i arkivpärmen.

Sekreteraren ansvarar också för att viktiga beslut om gruppens verksamhet – särskilt dess möten - presenteras på gruppen hemsida www.aamalmgarden.se och på AA Sveriges hemsida www.aa.se.

Sekreteraren ansvarar därutöver för att informationspärmen hålls aktuell samt för ordnandet och bevarandet av gruppens arkiv.

Litteraturansvarig

Litteraturansvarig ansvarar för att gruppen i rimlig utsträckning har AA-litteratur tillgänglig för försäljning i samband med gruppens möten. Omfattningen bör anpassas till efterfrågan och gruppens ekonomi. Inköp görs från AA:s servicekontor.

Litteraturansvarig är också bulletinansvarig, d v s ska göra medlemmarna uppmärksamma på AA:s nationella medlemstidning. Bulletinen kan också användas till att sprida budskapet om AA om den görs tillgänglig för andra än medlemmar.

Inköpsansvarig

Inköpsansvarig svarar för att det inför mötena finns kaffe och te samt muggar, ljus o dyl som behövs där. Det gäller inte färskvaror som mjölk, kaffebröd eller dylikt. För sådant ansvarar resp mötesvärd.

Nykomlingsansvarig

En nykomlingsansvarig föreslår metoder och material för hur vi ska ta hand om den, som kommer till AA för första gången och för hur vi följer upp deras inlemmande i gruppen. Den följer också upp hur detta tillämpas och bevakar i övrigt hur vi tar emot nykomlingar i gruppen.

Webbmaster

Webbmaster ansvarar för att gruppens hemsida aamalmgarden.se alltid hålls aktuell så att den som vill komma till eller medverka i gruppens möten och andra aktiviteter alltid där ska kunna få den information som behövs. Webmaster kontaktas enklast via mail på adressen info@aamalmgarden.se.

Gemensamt för alla betrodda tjänare

Betrodda tjänare väljs på praktiska möten för en period av två år. Därefter roterar de ut. Återval bör undvikas. Praktiska möten kan också besluta om ändringar efter uppkomna behov.

Stabil nykterhet med minst två års obruten nykterhet krävs för GSR. För övriga tjänare är ett års nykterhet önskvärd.

Enligt koncept 3 har alla betrodda tjänare traditionell beslutsrätt, d v s att tjänaren har rätt att avgöra när han/hon har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att fatta beslut inom sitt ansvarsområde, sådant det definierats här eller på annat sätt. Vid osäkerhet vänder sig han/hon till annan erfaren medlem för att få råd eller till praktiskt möte/gruppsam­vets­möte för att få vägledning.

Ersättare (vice)

Ersättare eller vice behövs i första hand för GSR, kassör och sekreterare. Även andra ersättare kan tillsättas efter behov.

Ersättaren ska ersätta ordinarie tjänare vid frånvaro samt i övrigt fungera som stöd och hjälp i dennes arbete, t ex genom att utföra vissa av dennes arbetsuppgifter. Att vara ersättare kan också ses som en inskolningsperiod för att kunna efterträda den ordinarie tjänaren när denne avgår.

För vice GSR är två års obruten nykterhet önskvärd. För övriga ersättare kan eventuellt nykterhetskravet sänkas till under ett år.

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på Malmgårdsgruppens hemsida? Har du någon annan fråga som rör vår verksamhet? Kontakta webbansvarig på info@aamalmgarden.se. Vi brukar svara inom ett dygn.