AA Malmgården
Malmgårdsgruppens finansiering
AA Malmgårdens logga

Vart går hattpengarna?

Enligt 7:e traditionen är AA självförsörjande genom egna frivilliga bidrag, som samlas in i ”hatten” på varje AA-möte. AA tar alltså inte emot några som helst bidrag utifrån. AA tar heller inte emot donationer eller legat vid arv. Grundtanken med det är att AA ska vara fristående från all tänkbar påverkan utifrån. ”Hattpengarna” är därför den enda inkomstkälla AA har förutom inkomster från försäljningen av AA-litteratur.

Hattpengarna är allas vårt bidrag till att AA som helhet ska kunna fullgöra sitt huvudsyfte enligt 5:e traditionen – att föra AA:s budskap vidare till de alkoholister, som fortfarande lider. De är alltså inte i första hand gruppens pengar. Däremot kan gruppen använda en del av de insamlade pengarna dels till sin egen verksamhet med att föra ut AA:s budskap till dem, som behöver det, dels till nödvändiga kostnader för sin mötesverksamhet. Men det gäller då att sådana interna kostnader begränsas så att så stor del av pengarna som möjligt går till pengarnas huvudsyfte.

Man kan jämföra med andra humanitära insamlingar. Hur upprörda blir vi inte när vi får höra att en stor del av våra insamlade pengar går åt till intern administration eller ”lyxliv” för biståndsadministratörer och -arbetare och aldrig når de nödlidande, som vi egentligen har skänkt pengarna till?

Vad använder då Malmgårds­gruppen de pengar till som kommer in i hatten på våra möten?

Lokalhyra

Gruppens direkta lokalkostnader betalas av ett generellt föreningsbidrag, som Stockholms stad betalar till den ekonomiska förening, som driver Kristinehovs Malmgård. Det är således ett bidrag, som inte går till AA-gruppen och som vi alltså inte kan tacka nej till.

Trots det vill gruppen ändå göra rätt för sig genom att betala vad som kan anses som en rimlig ”marknadshyra” för likvärdiga lokaler. Storleken har bedömts utifrån det faktum att vi aldrig är garanterade att få vår ordinarie lokal eller ens någon lokal på Malmgården.

Vi har bedömt att ”marknadshyran” kan tänkas uppgå till 50 kronor per möte. Det blir en total årskostnad på ca 20 000 kronor. De pengarna avsätter vi i en fond, som vi i samråd med den ekonomiska föreningen använder till att bekosta sådana underhålls-, upprustnings- eller utsmyckningskostnader, som de annars inte hade haft råd med.

Telefonkostnader

Malmgårdsgruppen har en servicetelefon. Den har telefontid alla dagar mellan 19.00 och 20.30. Den har också en röstbrevlåda, som lyssnas av i samband med telefontiden. Där finns också inspelade gruppens mötestider. Den som vill kan alltså på den vägen få reda på våra mötestider eller på annat sätt komma i kontakt med AA. Hänvisning finns också till AA:s centrala telejour.

Förtäring i samband med mötena

Vid mötena uppstår kostnader för gruppen för kaffe, te, muggar, kakor, ljus och annat som behövs för servering och annan trivsel i samband med mötena. Sådant betalas med hattpengarna. Skulle det på mötet serveras kaffebröd, tårtor eller annat är det mötesvärden eller någon annan generös person, som står för de kostnaderna.

Litteratur

På mötena säljs AA-litteratur till inköpspris. Men i gruppens arbete enligt den 5:e traditionen – att sprida budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande lider - kan ingå dela ut vissa broschyrer eller annat läsbart till nya AA-besökare eller andra alkoholister. Gruppen har t ex till uppgift att sprida information om AA till vårdcentralen och beroendemottagningen i Liljeholmen. Sådant bekostas av hattpengar.

Bidrag till regionen och AA Sveriges gemensamma verksamhet

Varken AA-grupperna eller andra delar av gemenskapen ska samla på sig alltför mycket pengar. Sådant medför bara problem och kan orsaka interna stridigheter. De pengar, som gruppen får in och som inte behövs direkt i den löpande verksamheten skickas därför vidare via kretsen till regionen och AA Sverige.

Regionen behöver pengar dels till sina möten för att samordna AA-gruppernas verksamhet, dels till resor och annat i sin informationsverksamhet, som inriktar sig på allmän samhälls­information om AA och dess verksamhet. Östra regionen, som vi tillhör, höll t ex 2009 ett femtiotal utåtriktade informationsmöten, spridda över hela Storstockholm.

AA Sverige behöver pengar för gemensam samordning i AA Sverige. Däri ingår Förtroende­rådet , Servicekonferensen och Landsmötet. AA Sverige och dess kommittéer svarar för rikstäckande samhällsinformation i bl a medier, för den centrala telejouren samt för lokaler och anställd personal i den centrala verksamheten..

AA Sverige bidrar också till att sprida AA:s budskap internationellt till sådana nationer, där AA ännu inte är särskilt väl utvecklat. Det kan ske genom t ex bidrag till översättning av AA-litteratur.

En stor del av AA:s gemensamma verksamhet bekostas av litteraturförsäljningen. Men den har varit vikande under den senaste tiden. Det minskade tillskottet därifrån medför ett större tillskott av hattpengar för att bibehålla den nuvarande gemensamma verksamheten med samordning och stöd till AA-grupperna och samtidigt kunna sprida nödvändiga kunskapen om AA och dess budskap såväl till alkoholister som till andra berörda i samhället.

Det är till allt sådant hattpengarna används. Just ditt bidrag behövs därför också!

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på Malmgårdsgruppens hemsida? Har du någon annan fråga som rör vår verksamhet? Kontakta webbansvarig på info@aamalmgarden.se. Vi brukar svara inom ett dygn.